In de Begrotingsafspraken 2014 , die het kabinet heeft gemaakt met de coalitiefracties, D66, ChristenUnie en SGP wordt de afschaffing van gratis schoolboeken teruggedraaid. Ook in overige opzichten wordt door de regering op korte termijn fors geïnvesteerd in het onderwijs. Om bijvoorbeeld op korte termijn de onderwijskwaliteit te verbeteren wordt in 2013 650 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de lumpsum, structureel is daarvoor 175 miljoen euro beschikbaar.

Daarnaast maakt de regering structureel 100 miljoen euro vrij voor onderzoek en innovatie. De GEU zal deze recente ontwikkelingen en verdere uitwerking van de maatregelen nauwgezet volgen.