De Nederlandse regering ‘moet de mogelijkheden verkennen voor een oplossing voor het ongelijk btw-speelveld voor digitale leermiddelen’. De Tweede Kamer nam hierover op 3 juli een motie aan van Duisenberg (VVD) en Jadnanansing (PvdA). Op dit moment geldt een laag btw-tarief voor schoolboeken (6 procent), waar digitale leermiddelen belast zijn met het standaard btw-tarief (21 procent). Dit verschil in belastingregime is een belangrijke rem op innovatie in het onderwijs. De GEU pleit al jaren voor verlaging van de belasting op digitale leermiddelen. Het is positief te zien dat dit pleidooi nu ook duidelijk gehoor vindt in de Tweede Kamer.

Het verschil in btw-tarief voor digitale leermiddelen is voor scholen een extra kostenpost omdat zij de btw niet kunnen terugvorderen. De aanname van de motie is een belangrijke stap in de goede richting om dit discriminatoire onderscheid op te heffen.

Gelijkschakeling van het btw-tarief voor digitale en conventionele leermiddelen vergt aanpassing van de Europese alsook de Nederlandse wetgeving. Al in 2012 vroeg de GEU hier aandacht voor. Zo werd in een gezamenlijke brief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, HBO-raad, Stedenlink, ECP en de GEU bij de ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (EZ) gepleit voor een btw-vrijstelling op digitaal lesmateriaal voor het onderwijs. Hoewel de boodschap ook toen duidelijk gehoor vond, blijkt er anno 2014 nog weinig veranderd. De GEU is dan ook benieuwd op welke wijze het kabinet hier nu concreet werk van gaat maken