In de op 16 september 2014 gepresenteerde Miljoenennota, de Rijksbegroting 2015, zijn in de Onderwijsbegroting de afspraken uit de bestuursakkoorden met de PO-raad en VO-raad bekrachtigd. In de OCW-begroting voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs staan de ambities uit beide akkoorden centraal.

Eerder dit jaar heeft het kabinet met zowel de PO-Raad als de VO-raad afspraken gemaakt over verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. Deze afspraken zijn vastgelegd in respectievelijk het bestuursakkoord PO en het sectorakkoord VO.

In de bestuursakkoorden heeft het breder gebruik van digitale leermiddelen voor moderner en meer gepersonaliseerd onderwijs een belangrijke plaats. In het bestuursakkoord PO is onder andere afgesproken dat scholen digitale middelen in de les zullen inzetten om meer onderwijs op maat te bieden en de leraar te ontlasten. Doelstelling is dat in 2020 negen van de tien scholen digitaal leermateriaal hiervoor gebruiken. Ook in het sectorakkoord VO worden digitale leermiddelen benoemd als een voorwaarde voor nog beter onderwijs. Adaptieve en multimediale leermiddelen maken gepersonaliseerd leren, toegesneden op de individuele leerling, mogelijk.

De GEU onderschrijft de mogelijkheden en het belang van investeringen in digitale leermiddelen en ICT op scholen. Het is goed om te zien dat hiervoor in de komende jaren structureel middelen worden vrijgemaakt voor scholen.

Zie ook: Rapport: Onderwijs vernieuwen doe je samen