Steeds meer scholen zijn bezig om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken met ICT. Scholen hebben daarbij steeds beter inzicht in hun eigen resultaten en verbeterpunten. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het bestuursakkoord PO en het sectorakkoord VO.

In de sectorakkoorden zijn afspraken gemaakt over toekomstbestendig en uitdagend onderwijs, lerende scholen die zich blijven verbeteren en professionele leraren. Scholen werken daarbij aan een effectieve inzet van moderne leermiddelen, flexibilisering, vernieuwing van het curriculum, meer masteropgeleide leraren, schoolleiders en leraren die zich continu professionaliseren en kwaliteitszorg op alle niveaus, van de klas tot de bestuurskamer.

Schoolbestuurders zijn bekend met de ambities van het sectorakkoord en de grote meerderheid van hen is bezig om dit te vertalen naar de eigen scholen, schrijft Dekker. Leraren, schoolleiders en bestuurders sturen sterker op kwaliteit en kwaliteitszorg. In po en vo neemt het opbrengstgericht werken toe.

Meer gebruik van digitale leermiddelen

Op een groeiend aantal scholen wordt gezocht naar nieuwe toepassingen van ICT en digitale leermiddelen om leerlingen optimaal te laten leren. De helft van de leraren in het po gebruikt meer dan 10 uur per week ICT in de les. Op bijna alle vo-scholen wordt digitaal lesmateriaal ingezet met het oog op maatwerk voor leerlingen. Tegelijkertijd is professionalisering binnen beide sectoren noodzakelijk, onder andere om de vaardigheden van leraren te versterken zodat het gebruik van ICT daadwerkelijk effectief is. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT helpt daarbij. Zo werken groepen scholen in zowel po als vo samen en met hulp van experts aan oplossingen voor zaken die hen belemmeren bij de inzet van ICT in de klas.

Vanuit de GEU onderschrijven wij dat er momentum is voor het benutten van de mogelijkheden van digitale leermiddelen in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben veel scholen hun visie op moderner onderwijs ontwikkeld of aangescherpt. In ons nieuwe rapport Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag maken we zichtbaar hoe wij aankijken tegen de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en de rol die aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening daarin spelen.