Het kabinet stelt in de Miljoenennota dat de investeringen in onderwijs ondanks de budgettaire krapte op peil gebleven zijn. Nadere beschouwing van de onderwijsbegroting laat zien dat grote ambities gepaard gaan met bescheiden extra investeringen. De centrale onderwijsambitie van het kabinet is het bevorderen van kansengelijkheid, door onder meer de doorstroming te verbeteren en leerlingen meer aan te spreken op hun talenten. Hiervoor investeert het kabinet 25 miljoen euro; dat is nog geen €10,- per leerling. De GEU pleit ervoor deze beperkte middelen zo in te zetten dat ze maximaal bijdragen aan de ambities en doet hiervoor een voorstel.

Doorstroom en maatwerk vraagt gedidactiseerde leerlijn

Door de doorstroom tussen onderwijsniveaus te bevorderen wordt hoger onderwijs toegankelijker, zo stelt het kabinet. Het wordt dan voor studenten makkelijker om diploma’s te stapelen. Maatwerk is hierin een instrument: zo wil het kabinet bevorderen dat leerlingen in het vo vakken op een hoger niveau volgen om onder meer hun kansen in het vervolgonderwijs te vergroten. Om inhoudelijke en didactische aansluiting te garanderen vraagt dit consistentie en gedidactiseerde leerlijnen in leermiddelen. Methoden van educatieve uitgeverijen waarin de verschillende niveaus op elkaar afgestemd zijn maken het leerlingen nu al mogelijk zonder aansluitingsproblemen vakken op een hoger niveau te volgen.

Maak investeringen in ict mogelijk

Het kabinet wil knelpunten oplossen “zodat flexibilisering en maatwerk de doorstroom tussen onderwijsniveaus kunnen verbeteren”. Het gebruik van digitale leermiddelen is daarvoor het instrument bij uitstek. Digitalisering vereist de aanschaf van digitale leermiddelen waarvoor scholen in het huidige budget nu juist vaak geen ruimte kunnen vinden. Hier zou het kabinet het extra budget op kunnen inzetten. Daarnaast ziet de GEU nog twee belangrijke knelpunten: btw en devices. De kosten hiervan blijken belangrijke drempels te zijn voor scholen om het onderwijs te digitaliseren, zo toonde recent de vierjaarlijkse evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken aan.

Scholen hebben beperkte financiële ruimte voor de aanschaf van devices voor digitale leermiddelen. In de praktijk gaat de aanschaf van devices vaak ten koste van het budget voor leermiddelen. De GEU vindt devices geen leermiddel, maar een cruciaal onderdeel van de ict infrastructuur om digitaal leren mogelijk te maken. Daarom stelt de GEU dat het ict-budget aanschaf van devices mogelijk moet maken. Tevens pleit de GEU voor het gelijk trekken van de btw-tarieven voor digitaal en foliomateriaal. Dat scholen 21% btw op digitaal materiaal moeten betalen in plaats van de 6% die voor boeken geldt, drijft de kosten onnodig op. Scholen zouden gecompenseerd moeten worden zolang dit btw-verschil nog bestaat. In de onderwijsbegroting worden hier echter geen middelen voor vrijgemaakt.

Geen grote impuls te verwachten

In de Miljoenennota schrijft het kabinet dat investeringen in onderwijs ook in tijden van budgettaire krapte belangrijk zijn. De GEU verwacht dat de beperkte investering die het kabinet nu voorstelt echter geen grote impuls zal geven. De belangrijke ambities om ieders talenten aan te kunnen spreken in het onderwijs verdienen volgens de GEU grotere investeringen dan het kabinet nu van plan is.