De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert om het wetsvoorstel voor het pseudonimiseren van gegevens van leerlingen op een aantal punten aan te scherpen. Met deze wet kan het persoonsgebonden nummer van een leerling gebruikt worden om een pseudoniem te maken. Zo’n pseudoniem maakt het eenvoudiger voor leerlingen om toegang te krijgen tot digitale leermiddelen en toetsen en maakt het eenvoudiger om voortgangsgegevens op een veiliger manier uit te wisselen tussen bijvoorbeeld het leermiddel en het leerlingvolgsysteem van de school. Het advies van de AP stelt voor het wetsvoorstel pas in te dienen nadat beter is gemotiveerd waarom een pseudoniem noodzakelijk is en door wie, wanneer en hoe pseudoniemen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De GEU hecht veel waarde aan zorgvuldige omgang met leerlinggegevens. Alle de uitgeverijen die lid zijn van de GEU hebben het privacyconvenant ondertekend dat is opgesteld samen met onder meer de onderwijsraden. De GEU ziet de invoering van het pseudoniem als een zeer belangrijke stimulans voor het nog verder verbeteren van het zorgvuldig gebruiken van digitale leermiddelen in scholen.

Zie ook: GEU privacyreglement