De inbreng van scholen en lerarenteams is essentieel bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig landelijk curriculum voor het funderend onderwijs. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in zijn reactie op de uitkomsten van de verdiepingsfase en de gezamenlijke brief die de Onderwijscoöperatie en de Regiegroep op 17 november 2016 aan hem overhandigden. Op basis van de uitkomsten van de verdiepingsfase worden diverse thema’s verder uitgewerkt (o.a. Nederlands, Rekenen/wiskunde, Engels, digitale vaardigheden), wordt verkend in hoeverre de traditionele vakdisciplines en leergebieden actualisering nodig hebben en op welke wijze toetsing en examinering kunnen meebewegen met de inhoudelijke vernieuwingen. De Onderwijscoöperatie en de Regiegroep komen begin 2017 met een voorstel voor een zo eenvoudig en transparant mogelijke organisatie hiervan.

Zie ook het bericht van de VO-raad: Voortvarende aanpak nodig voor vernieuwing curriculum. https://www.vo-raad.nl/nieuws/voortvarende-aanpak-nodig-curriculumvernieuwing

De brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer kunt u hier vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-over-curriculumherziening-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs