Het wetsvoorstel ‘pseudonimisering leerlinggevens’ is naar de Tweede Kamer. Dit voorstel regelt dat voor iedere leerling een pseudoniem (keten ID) mag worden gemaakt gebaseerd op het persoonsgebonden nummer (PGN). Door te werken met dit pseudoniem, in combinatie met een beperkte en gestandaardiseerde set leerlinggegevens (denk aan naam en groep of klas van de leerling), wordt de privacy van leerlingen verder bevorderd en kan het onderwijs op een zo veilig mogelijke manier gebruik maken van de kansen van digitaal leermateriaal. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan een efficiënte informatie-uitwisseling wanneer een leerling van school wisselt.

Dat de uitwisseling van persoonlijke gegevens van leerlingen op een zorgvuldige en veilig manier moet gebeuren, vinden ook de partijen die binnen Edu-K samenwerken. Sectorraden voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO werken al geruime tijd nauw samen met de brancheorganisaties van uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers. Eerder kwamen zij een privacyconvenant overeen die de rolverdeling tussen scholen en leveranciers regelt en duidelijke regels stelt aan leveranciers. Zij roepen in een brief aan Kamer op tot een tijdige behandeling van het wetsvoorstel om in het nieuwe schooljaar te kunnen gaan werken met pseudoniemen. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart.