Deze week is de Miljoenennota gepresenteerd. Ondanks dat deze nota beleidsarm is – een demissionair kabinet stelt over het algemeen geen nieuw beleid voor – , staan er diverse aandachtspunten in die relevant zijn voor leden van de GEU. Hieronder staan deze punten genoemd.

Het nieuwe kabinet zal echter veel wijzigingen hebben op de Miljoenennota en de begrotingen. De begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer in naar verwachting eind oktober/november zijn daarom van groot belang. 31 oktober tot en met 2 november staat de begroting van OCW op de agenda. Voor het einde van het jaar stemmen de Tweede Kamer en de Eerste kamer over de begrotingen. Zodra deze zijn goedgekeurd kan de nieuwe regering de plannen gaan uitvoeren.

Relevante punten uit de Miljoenennota

Creëren van gelijke kansen bij talentontwikkeling in het onderwijs met als ‘belangrijke eerste verbetering’ dat de eindadviezen in het basisonderwijs vaker worden bijgesteld als de eindtoets daar aanleiding toe geeft.

Actualisatie van het curriculum in basis- en voortgezet onderwijs met als doel om vanuit de onderwijspraktijk te komen tot een toekomstgericht en samenhangend curriculum met een heldere doorlopende leerlijn van het begin van het po tot het eind van het vo. Ook het belang van digitale vaardigheden krijgt een plek in de discussies rondom deze curriculum herziening. Leraren en schoolleiders gaan aan de slag met het ontwikkelen van bouwstenen voor dit curriculum. Eind 2018 is deze ontwikkelfase afgerond. Na besluitvorming van de Tweede Kamer kunnen de geactualiseerde kerndoelen en eindtermen geformuleerd worden.

Impuls voor uitdagend onderwijs, vernieuwing en digitalisering. En ook voor de brede aanpak van onderwijsverbetering, professionalisering van scholen en de doorgaande ontwikkellijnen. Schoolbesturen ontvangen hiervoor extra middelen via de prestatiebox om afspraken in het Bestuursakkoort met de PO-raad te kunnen realiseren. Deze middelen komen ook ten goede aan de afspraken die zijn gemaakt in het Techniekpact 2020 en het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs.

Subsidies voor het aanpassen van lesmateriaal voor visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen en het ontwikkelen van de (adaptieve) eindtoets. In een brief van 1 november 2016 is de Tweede Kamer gemeld dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018 nog niet voor alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geschikt zal zijn. De staatssecretaris heeft daarom besloten een verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en het speciaal beroepsonderwijs op te schorten. In augustus 2019 wordt de kamer geïnformeerd.

Nadruk op digitalisering voor het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. De digitalisering overlapt in algemene zin met andere beleidsprioriteiten, zoals gelijke kansen bij talentontwikkeling, het lerarentekort en lerarenregister.

Impuls aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderwijsgerelateerd onderzoek door de uitvoering van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek. Deze agenda geeft de koers aan tot en met 2025 met de middelen uit het Studievoorschot. Er wordt ingezet op kleinschalig en intensief onderwijs, talentprogramma’s, onderwijsgerelateerd onderzoek, studiefaciliteiten en digitalisering.

Delen en hergebruik van leermaterialen door intensivering van de stimuleringsregeling voor Open en Online Onderwijs. Hogescholen en universiteiten kunnen zo actief experimenteren en ervaring opdoen met dit type onderwijs in de Nederlandse context.

€46,8 miljoen subsidie voor SLO en Cito voor hun wettelijke taken toets- en examenontwikkeling, normering en leerplanontwikkeling.