Scholen verzorgen inmiddels al weer drie weken thuisonderwijs. Het is duidelijk dat er best veel mogelijk is, maar het volledige onderwijsprogramma verzorgen blijkt voor veel scholen niet haalbaar. De educatieve uitgeverijen, PO-raad, het ministerie van OCW en SLO hebben in afstemming handvatten ontwikkeld voor scholen in het primair onderwijs die daar behoefte aan hebben.

De handvatten geven deze scholen meer zicht op wat belangrijk is om leerlingen ook onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk voor te bereiden op doorstroom naar de volgende groep of de brugklas. Deze handvatten zijn te vinden op lesopafstand.nl.

SLO doet hier concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen in de vakgebieden taal/lezen, rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld. Deze suggesties komen stapsgewijs beschikbaar voor alle (combinaties van) leerjaren in het primair onderwijs.

Uitgeverijen geven op deze plek concrete suggesties voor prioritering in hun eigen leermiddelen en uitwerkingen voor afstandsonderwijs.

De PO-raad biedt op diezelfde site zogeheten kaarten om schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces.

Minister Slob reikt scholen eveneens de hand met een brief aan het funderend onderwijs. Daarin biedt hij informatie van de overheid en verwijst hij naar andere organisaties. De brief gaat met name in op vraagstukken rondom infrastructuur, ondersteuning van leraren, de rol van ouders, de rol van de Onderwijsinspectie en vragen die leven over het schoolexamen.