Op 24 september heeft minister Slob (OCW) de Kamerbrief over de digitalisering in het funderend onderwijs gepubliceerd. Naast een terug- en vooruitblik op de digitaliseringsontwikkelingen in het onderwijs, gaat de minister in op de Wet Gratis Schoolboeken (WGS), de privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs en welke rol hij weggelegd ziet voor de digitalisering van het onderwijs in het kader van het Nationaal Groeifonds.

Terug- en vooruitblik minister Slob (OCW) op digitalisering in het onderwijs
In een terugblik op de coronacrisis geeft minister Slob (OCW) aan dat hij kansen ziet in de digitalisering van het onderwijs. “Digitaal lesmateriaal maakt het makkelijker om lesstof adaptief, aantrekkelijk en op maat aan te bieden aan leerlingen. Ook kan ICT de werkdruk van docenten verminderen,” aldus de minister. Wel acht hij het van belang om oog te houden voor de toegankelijkheid van het onderwijs, evenals de privacy van leerlingen en leraren. Hij ziet dat de continuïteit van het onderwijs in toenemende mate wordt bepaald door de veiligheid van digitale systemen.

Wet gratis schoolboeken (WGS)
Met betrekking tot de beschikbaarheid van devices meldt de minister dat de evaluatie van de Wet gratis schoolboeken (WGS) op 28 september wordt gepubliceerd. Zo kan deze ook worden betrokken bij het commissiedebat op 30 september. Tevens is de minister gestart met de voorbereiding voor besluitvorming over o.a. de definitie van lesmateriaal in de WGS en de consequenties die het heeft voor de bekostiging van scholen.

Privacy en informatiebeveiliging
Verder meldt de minister dat hij in overleg met de sector en ondersteunende organisaties een pakket aan maatregelen gaat uitwerken dat erop toeziet dat de hele keten van informatiebeveiliging en privacy wordt versterkt. Concreet bindt de minister daar 3 vragen aan vast: 1) welke verantwoordelijkheden kunnen individuele onderwijsinstellingen zelf invullen, 2) welke vraagstukken kunnen beter door schoolbesturen gezamenlijk worden opgepakt en 3) waar is aanvullende coördinatie of ondersteuning vanuit het rijk nodig is. Bij deze gesprekken wil de minister het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en het rapport van de Inspectie van het Onderwijs betrekken.

Bovendien ziet de minister het Privacyconvenant als goed voorbeeld waar “schoolbesturen kennis en capaciteit bundelen om complexe vraagstukken rondom privacy en informatiebeveiliging gezamenlijk aan te pakken.” In het kader van verdere overheidsondersteuning geeft de minister aan samen met minister Van Engelshoven (OCW) en de sectororganisaties in het onderwijs te bezien wat in de toekomst nodig is om met (tech)bedrijven goede afspraken te maken over de privacy van leerlingen en studenten.

Nationaal Groeifonds (NGF)
Tot slot geeft minister Slob aan dat hij in het kader van de NGF voorstellen voor de tweede ronde de digitalisering van het onderwijs wil stimuleren en de kennisinfrastructuur te verbeteren. Hiervoor heeft de minister Lodewijk Asscher (PvdA) gevraagd om “de ontwikkeling van deze voorstellen in goede banen te leiden.”