Educatief uitgeven heeft onder andere te maken met auteursrechten en collectieve regelingen. De GEU probeert haar leden hierbij te helpen en  te faciliteren, opdat zij goede afspraken kunnen maken met de auteurs en op de hoogte zijn van regelingen die administratieve rompslomp voorkomen bij het ontwikkelen van leermiddelen.

 

Auteursrecht

Auteursrecht stelt auteurs en uitgevers in staat om werken op de markt te brengen en te exploiteren en om te kunnen blijven investeren in nieuwe werken en innovatie. Uitgeverijen hebben groot belang bij een sterk auteursrecht. De GEU maakt zich hier sterk voor. De GEU faciliteert haar leden met modelcontracten die 1-op-1 kunnen worden overgenomen of kunnen worden aangepast tot een maatwerk contract voor een uitgever.

 

Collectieve regelingen

Het auteursrecht regelt ook hoe anderen werken kunnen gebruiken, welke voorwaarden daarbij gelden en welke grenzen er aan dat gebruik zitten. In sommige gevallen is het niet doenlijk om het gebruik van een origineel met alle rechthebbenden af te spreken en/of af te rekenen; te duur, te veel werk. Voor die gevallen is collectief beheer van rechten een betere oplossing voor zowel rechthebbenden als gebruikers. Er bestaan onder andere regelingen voor het kopiëren van kleine gedeelten uit boeken of korte artikelen uit kranten en tijdschriften.

 

Handreikingen, regelingen en model contracten

Hieronder zetten we de belangrijkste regelingen en service documenten op een rij en geven we enkele handreikingen voor zaken die raken aan auteursecht of collectieve regelingen. Sommige documenten zijn vrij toegankelijk voor eenieder die er belangstelling voor heeft, andere documenten zijn exclusief voor GEU leden en worden op aanvraag toegestuurd.

Auteursrechtvermelding in een uitgave

Met het opnemen van een auteursrechtvermelding maakt de uitgever duidelijk dat een werk auteursrechtelijk is beschermd en wie de rechten op het werk bezit. Een auteursrechtvermelding heeft voornamelijk een waarschuwings- en informatiefunctie. Zie het document Auteursrechtvermeldingen in een uitgave om te zien hoe dit werkt.

Checklist Auteurscontracten

Soms wil je als educatief uitgever afspraken maken die niet in het model auteurscontract passen. Denk aan afspraken met fotografen en andere illustratoren of afspraken met auteurs voor een los stukje tekst, omslagontwerpers etc. In dat geval is deze checklist handig. Het doel ervan is om aan de hand van de trefwoorden snel te kunnen controleren of alle relevante onderwerpen in een individuele overeenkomst aan bod komen. Voor het maken van een onderwijsmethode is het model auteurscontract de standaard. De checklist auteurscontracten is exclusief beschikbaar voor leden van de GEU en op aanvraag verkrijgbaar.

Handwijzer voor de uitgeefpraktijk, overname van artikelen

Bij het overnemen van (gedeelten uit) een boek of artikel zijn de bepalingen van de Auteurswet van groot belang. Niet iedere overname is namelijk geoorloofd. Klik op het document Handwijzer voor de uitgeefpraktijk overname van artikelen, om in hoofdlijnen kennis te nemen, wanneer en onder welke voorwaarden een overname van publicatie mogelijk is en wanneer toestemming van de rechthebbende is vereist.

Model Auteurscontract van de GEU

Een onderwijsmethode is een complex product waar een uitgever en meerdere auteurs vaak jaren mee bezig zijn. De uitgever organiseert, financiert en exploiteert en draagt het financiële risico. De auteurs brengen hun deskundigheid in en ontvangen een vergoeding voor hun werk. De GEU heeft een modelcontract ontwikkeld waarin de afspraken zijn vastgelegd die gelden tussen de uitgever en een individuele auteur. De kern daarvan is de overdracht van het auteursrecht en de vergoeding die daar tegenover staat. Maar er zijn tal van ander zaken die er in zijn vastgelegd. Het model auteurscontract is exclusief beschikbaar voor leden van de GEU en op aanvraag verkrijgbaar.

Regeling Bloemlezingen

Deze regeling tussen de voorloper van de Mediafederatie en de Auteursbond regelt het gebruik van gedeelten van literaire werken in educatieve werken, zoals een leesmethode. De afspraken houden rekening met ieders rechten, zorgt voor een billijke vergoeding én behoedt alle betrokken voor administratieve rompslomp. Op aanvraag sturen we de regeling naar leden van de GEU.

Retourregeling

Deze regeling is van belang voor leden van de GEU die wetenschappelijke of studieboeken maken voor het Hoger of Wetenschappelijk onderwijs. De regeling geeft boekhandels rechten om boeken te kunnen terugsturen naar het Centraal Boekhuis. Op aanvraag sturen we de regeling naar leden van de GEU.

Overeenkomst beeldrecht in educatieve werken anders dan voor het vak CKV

Deze regeling tussen GEU en de Stichting Beeldrecht regelt het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken in educatieve uitgaven (maar niet op het omslag), anders dan boeken voor het vak CKV.  De overeenkomst houdt in dat de GEU jaarlijks namens de bij haar aangesloten leden een afkoopsom betaalt voor het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken. Deze afkoopsom wordt naar rato doorbelast aan de leden. Op aanvraag sturen we de regeling naar leden van de GEU.

Overeenkomst beeldrecht voor educatieve CKV uitgaven

Deze regeling tussen GEU en de Stichting Beeldrecht regelt het gebruik van afbeeldingen van kunstwerken in het binnenwerk van CKV uitgaven. Daarvoor is een procedure ontworpen die rekening houdt met ieders rechten, zorgt voor een billijke vergoeding én alle betrokken behoedt voor administratieve rompslomp. In de regeling staat ook beschreven hoe een uitgever moet handelen als hij een afbeelding van een kunstwerk op het omslag van zijn werk wil afbeelden. Op aanvraag sturen we de regeling naar leden van de GEU.