De belangrijkste voordelen van het GEU-lidmaatschap:

De GEU heeft uitstekende contacten bij de overheid waarmee ze zich inzet voor een gezond ondernemersklimaat voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland.

De GEU heeft uitstekende contacten binnen het onderwijsveld waarmee ze de belangen van leden behartigt in de maatschappelijke discussie over de waarde van leermiddelen.

Het samenwerken en uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende fora voor het primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en sectoroverstijgend op het gebied van auteursrecht en digitalisering.

GEU leden kunnen bij de Mediafederatie terecht voor advies. Dat advies is, binnen zekere grenzen, kosteloos. De adviseurs en juristen van de Mediafederatie zijn onder meer gespecialiseerd in auteursrecht, privacy, btw en mededingingsrecht. Ook uitgeverijen die sociaaleconomische ondersteuning wensen, bijvoorbeeld bij bemiddeling in geschillen of om contracten te maken of te beoordelen, kunnen een beroep doen op de Mediafederatie.

Vanuit de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) voert de GEU de onderhandelingen met werknemers-organisaties over de cao’s in de uitgeefsector. GEU leden kunnen lid worden van de WU.

De Mediafederatie en de GEU nemen initiatieven tot het houden en opzetten van opleidingen, trainingen en seminars. De Mediafederatie Academy is daarbij een belangrijk initiatief om innovatie en samenwerking in en tussen uitgeverijen te stimuleren.

Via de maandelijkse politieke en mediarapportages van de GEU en nieuwsbrieven van de Mediafederatie blijven leden op de hoogte van ontwikkelingen in de branche.

De GEU initieert al bijna twintig jaar de jaarlijkse omzet- en afzetmeting in de diverse onderwijssectoren.

Leden van de GEU komen in aanmerking voor dividenduitkeringen van het CB indien zij klant zijn van het CB.

In onderhandeling met VNU Exhibitions is de GEU bijvoorbeeld voordelige tarieven en gunstige voorwaarden overeengekomen voor deelname aan de NOT en IPON.

Vanuit de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf voert de GEU de onderhandelingen met werknemers-organisaties over de cao’s in de uitgeefsector.

Contributie

De contributie is afhankelijk van de omzet van uw organisatie en is al mogelijk vanaf 70 euro per maand. Speciaal voor startups is er een kennismakingsaanbod.

Voorwaarden

Leden van de GEU zijn verplicht het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 te ondertekenen en het privacyreglement gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO/MBO van de GEU te onderschrijven. Ook zijn leden gehouden aan de afspraken die de GEU met de overheid heeft gemaakt over sponsoring en reclame in het onderwijs.

Door het lidmaatschap vallen leden ook binnen de afspraken die de GEU gemaakt heeft over:

  • het gebruik van materiaal van GEU-leden in readers (met de onderwijsinstellingen)
  • de uitbetaling van de wettelijke reprorechtvergoedingen (met Stichting Reprorecht)
  • het gebruik in leermiddelen van auteursrechtelijk beschermd materiaal van beeldend kunstenaars (met Stichting Pictoright)
  • het gebruik in leermiddelen van gedeelten van literaire werken (de zogeheten Regeling Bloemlezingen)