Gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen voor po, vo en mbo.

Leden van de GEU verbinden zich aan de volgende beloften rond de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo:

  1. Educatieve uitgeverijen vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig en op basis van goede afspraken met scholen met persoonsgegevens van kinderen om te gaan. Leden van de GEU onderschrijven daarom de uitgangspunten en afspraken van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0. Uitgeverijen stellen scholen zo in staat om ouders te informeren welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
  2. De persoonsgegevens van uw kinderen worden alleen in opdracht van scholen verwerkt en voor zover deze nodig zijn voor onderwijsdoeleinden, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. Daardoor kan een leerkracht bijvoorbeeld zien wat uw kind met lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Educatieve uitgeverijen gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden. Dankzij goede afspraken met scholen en sectorraden houden scholen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
  3. Educatieve uitgeverijen verstrekken de persoonsgegevens van leerlingen niet aan derden, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of gebeurt in duidelijke opdracht van ouders of de school voor bijvoorbeeld de uitwisseling met een leerlingadministratiesysteem.
  4. Educatieve uitgeverijen verkopen de persoonsgegevens van leerlingen onder geen enkele omstandigheid.
  5. Ook gebruiken educatieve uitgeverijen de contactgegevens (zoals naam of e-mailadres) en leerresultaten van leerlingen niet voor reclamedoeleinden of het doen van aanbiedingen. Educatieve uitgeverijen houden zich aan de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. Ouders kunnen zich wel aanmelden voor algemene nieuwsbrieven van een educatieve uitgeverij.
  6. Educatieve uitgeverijen zetten zich in om te gaan werken met het ECK-ID om privacy te bevorderen.
  7. Onderwijsinstellingen en educatieve uitgeverijen gebruiken bij het maken van afspraken over de inzet van digitale leermiddelen en toetsen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de Model Verwerkersovereenkomst van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0.
  8. Educatieve uitgeverijen bewaren de persoonsgegevens van leerlingen niet langer dan de (wettelijke) bewaartermijnen die voor de school van toepassing zijn.
  9. Educatieve uitgeverijen nemen uitgebreide technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van leerlingen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  10. Educatieve uitgeverijen helpen scholen bij vragen of klachten van ouders over het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen door educatieve uitgeverijen.

De definities in dit reglement sluiten aan op de definities in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.