Het belang van auteursrecht

Het auteursrecht is de belangrijkste product- en prestatiebescherming van de aanbieder. Door het auteursrecht kan een aanbieder investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Het proces vanaf het eerste onderzoek door de aanbieder tot en met de oplevering en het onderhoud van producten en diensten duurt jaren en vraagt investeringen die vaak bijzonder groot zijn.

Zonder auteursrechtbescherming kunnen aanbieders van leermiddelen en toetsen niet op een professionele manier werken aan de ontwikkeling van leermiddelen. De GEU vindt het van groot belang dat er meer besef ontstaat dat auteursrecht de ontwikkeling van vernieuwende producten mogelijk maakt en creatie en innovatie stimuleert.

Ook vindt de GEU helderheid over de praktische implicaties en de mogelijkheden van auteursrecht heel belangrijk. Er bestaan in de onderwijspraktijk namelijk veel misverstanden over de beperkingen van het auteursrecht. Op de website Onderwijs & Auteursrecht krijgen gebruikers, zoals leraren, in enkele stappen een duidelijk antwoord op vragen over hoe bronnen in het onderwijs gebruikt kunnen worden. Het platform biedt ook informatie over alle auteursrechtregelingen voor het onderwijs in Nederland.

GEU leden zijn voor een brede beschikbaarheid van leermiddelen vaak afhankelijk van auteursrechten die zij van de maker verkrijgen. Over het auteursrecht moeten daarom afspraken tussen maker en aanbieder worden gemaakt. Daarvoor heeft de GEU een modelcontract met een toelichting ontwikkeld. Dat kan door leden worden gebruikt om de goede zakelijke afspraken te maken met de auteurs. Dit modelcontract en de toelichting zijn op te vragen via Jeannet van Gemert.

Aanbieders van leerlingen en toetsen worden geconfronteerd met piraterij, zowel bij digitale uitgeefproducten als bij fysieke boeken. De GEU zet zich in voor de bestrijding van illegaal aanbod en gebruik van content.

Een voorbeeld hiervan is het optreden tegen copyshops die structureel illegaal studieboeken kopiëren en verkopen, maar ook digitale piraterij. Optreden is niet alleen in het belang van onze leden, maar ook ter bescherming van de auteurs, voor wie illegaal kopiëren broodroof betekent aangezien de inkomsten van auteurs zijn gekoppeld aan het aantal verkochte boeken. Ook gaat de verkoop van illegale kopieën direct ten koste van de inkomsten van aanbieders en de investeringen die zij kunnen doen in de vernieuwing van leermiddelen. Bij de bestrijding van piraterij werkt de GEU nauw samen met onder andere Stichting BREIN.

Het auteursrecht kent soms als voorwaarde dat hergebruik of verveelvoudiging is toegestaan, op voorwaarde van betaling van een redelijke vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruik in readers op universiteiten en voor bibliotheken die boeken uitlenen. Vaak is het voor de individuele rechthebbenden ondoenlijk die gelden zelf te innen. Inning en verdeling van die gelden worden dan geregeld door zogenaamde collectieve beheersorganisaties als Stichting Reprorecht en Stichting Lira. Meer informatie hierover staat op de website van de Mediafederatie en de website Onderwijs & Auteursrecht.