Voor digitale uitgaven gold tot voor kort het hoge btw-tarief van 21 procent, terwijl voor uitgaven op papier het lage btw-tarief van 6 procent van toepassing was. Dit was is in strijd met fiscale neutraliteit, leidde tot kostenstijgingen voor het onderwijs en remde innovatie. De GEU heeft zich jarenlang met andere partijen ingezet om de btw-regelgeving aan te laten sluiten bij het overheidsbeleid ter digitalisering en ontwikkeling van Nederland als kennisland.

Nadat de Europese Commissie eind 2016 maatregelen voorstelde om een verlaagd btw-tarief op e-publicaties mogelijk te maken heeft de Tweede Kamer eind 2019 ook ingestemd met het verlaagde btw-tarief voor e-publicaties. Hiermee heeft de Kamer erkend dat de maatschappelijke waarde van digitale uitgeefproducten gelijk is aan die van gedrukte varianten.

De lage btw op e-publicaties wordt in 2023 geëvalueerd. De GEU zet zich samen met onder andere de Mediafederatie in om het belang van de lage btw te blijven benadrukken.

Waarom is een laag btw-tarief belangrijk?

Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat betekent dat onderwijsinstellingen over hun diensten geen btw in rekening hoeven te brengen. Maar het betekent ook dat de btw over inkopen niet kan worden teruggevorderd. De btw is daarmee een directe kostenpost die rechtstreeks ten laste van het schoolbudget gaat.

Tot en met 2019 gold nog het hogere btw-tarief voor digitale producten en daardoor kostte het scholen al snel duizenden euro’s meer als zij meer digitale leermiddelen wilden gebruiken. Hierdoor bleef de vraag naar innovatieve digitale leermiddelen onnodig achter, zo bleek onder meer uit onderzoek van SEO. Scholen werden in hun keuze belemmerd en de innovatie die scholen graag wilden werd geremd.

Direct nadat de Europese Commissie in 2016 landen ruimte gaf om een lager btw-tarief te hanteren op e-publicaties heeft de GEU daarom samen met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Kennisnet, KBb-E en VDOD in een position paper het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om zo snel mogelijk de btw-verlaging in Nederland te realiseren.

De verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent in 2019 voerde ook nog eens de kosten die scholen maken voor aanschaf van papieren leermiddelen onnodig op. En daarmee kwam de ruimte voor scholen om te investeren in leermiddelen nog verder onder druk te staan. Deze druk is sinds 2020 iets verlicht doordat het btw-tarief voor digitale leermiddelen gelijk gesteld werd aan het lagere tarief voor papieren leermiddelen.